Menu

Projektiranje

Zasnivamo naš rad na individualnom pristupu svakom projektu. U suradnji sa investitorovim željama osim osnovnih funkcionalnih rješenja, analiziramo sve relevantne detalje projekta od idejnog procesa, izrade i realizacije ideje. Takav pristup projektiranju nam omogućava da uvijek postižemo najkvalitetnije ostvarenje inicijalne ideje.
Projektirani prostor mora izgledati lijepo i funkcionalmo, ostvariti ciljeve investitora, odražavati identitet vlasnika, te mu pružiti zadovoljstvo sa dobivenim rješenjem prostora.

Pri projektiranju potrebno je najprije razgovarati sa investitorom, te analizirati predmetnu parcelu/i eventualni postojeći objekt koji se nalazi na parceli ako se radi o rekonstrukciji. Time se prikupe  osnovni parametari za veličinu, vrstu i namjenu građevine. do čistog projektiranja i oblikovanja zadatak je arhitekta uklopiti projekt sa parcelom zadovoljavajući pri tome zakonske standarde, funkcionalnost, estetiku i uklapanje u okoliš.
Nakon definiranih i usaglašenih želja i materijalnih mogućnosti, projektant i investitor ulaze u fazu izrade projekta.
Investitoru stojimo na usluzi izrade projektne dokumentacije kroz sve faze projekta: od prvih skica, svih potrebnih dozvola do izvedbenih nacrta i projektantskog nadzora na gradilištu.

Individualni pristup pripremi i razvoju projekata, sastoji se od sljedećih dijelova:
• uvodni razgovor
• razrada projektnog zadatka
• prijedlog koncepta
• izrada preliminarnog rješenja
• projekcija isplativosti
• financijska konstrukcija
• izrada projektne dokumentacije
• izgradnja

 

Kompletan program od začetka izrade projekta do njegovog dovršenja izgleda na slijedeći način
• individualan pristup/stručno vođenje
• izradu idejnih i prostorno planskih analiza
• izradu idejnih i glavnih projekata
• izradu izvedbenih projekata i detaljnih nacrta
• projekte uređenja okoliša
• projekte uređenja interijera
• projekte rekonstrukcije i adaptacije
• pripremu dokumentacije za dozvole i potvrde nadležnih tijela
• ishođenje dozvola
• administraciju i nadzor građenja
• post usluge (prodaja/najam)

• Stručni nadzor
Izvodimo stručni nadzor nad izvođenjem radova kako bi se proces izgradnje objekta proveo uspješno, te u skladu sa pravilima struke, Zakonu o gradnji, te pravilnikom pružajući Vam sljedeće usluge:
• nadziranje građenja u skladu s aktima kojima se odobrava gradnja
• kontrola usklađenosti glavnog projekta u pogledu gabarita te namjene građevine s aktima kojima se odobrava gradnja
• kontrola iskolčenja objekta te provjera ovlaštene osobe
• utvrđivanje ispunjava li izvođač radova sve uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu
• kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača te poticanje ispunjenja istih
• kontrola održavanja ugovorenih rokova gradnje i dinamike radova
• provedba kontrolnih postupaka i ocjenjivanje sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine
• otklanjane nedostataka i nepravilnosti tijekom gradnje
• kontrola redovnog vođenja građevinskog dnevnika od strane izvođača radova
• kontrola financijskog obračuna radova kroz građevinsku knjigu i privremene situacije te ovjera istih
• pomoć i sudjelovanje kod organizacije tehničkog pregleda građevine
• izrada završnog izvješća nadzornog inženjera kao nužnog uvjeta za izdavanje uporabne dozvole
• primopredaja radova

 

• Legalizacija
Klijentima nudimo sve usluge vezane za legalizaciju
Cilj legalizacije je ozakoniti objekte svojih klijenata na način da:
• savjetujemo klijenate u vezi njihovih problema sa legalizacijom i vodimo cjelokupan postupak
• izrada geodetskog snimka (ukoliko je potreban)
• izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja
• izrada izjave o mehaničkoj stabilnosti i otpornosti građevine (za objekte preko 400m2)
• pravni savjeti